Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele řídí se reklamační řízení tímto Reklamačním řádem www.eshop-wm.cz a občanským zákoníkem. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.eshop-em.cz. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě komunikovat s dopravcem a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu. V případě větších poškození Kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či e-mailem na adrese: info@eshop-wm.cz oznámí tuto skutečnost.

Záruční podmínky

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace (záruka zanikla).

Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním nezbytné údržby o zboží ze strany kupujícího.

Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

Zboží bylo poškozeno živly.

Na výrobku se objevily optické změny, které vzniknou běžným používáním, a neovlivní funkční schopnost výrobků.

Vada vznikla používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze popřípadě nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodejcem.

Vada způsobená dopravou, kterou zajišťoval kupující.

Vada vzniklá v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo kupujícího.

Vada vznikla nesprávným skladováním zboží (teplota, vzdušnost, prašnost) či běžným opotřebením.

Porušením či odstraněním ochranných pečetí a identifikačních nálepek na zboží. Tímto je myšleno porušení / odstranění ochranných pečetí umístěných výrobcem produktu jenž mají následně upozornit na neodborný zásah do výrobku např. u notebooku, mobilního telefonu.

Vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru Kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

Uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamace se uplatňuje u Prodávajícího, kterým je Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice 768 21; e-mail: info@eshop-wm.cz

Místem uplatnění reklamace a nároků z vad kupujícím je:

U autorizovaného servisního střediska - (většinou uvedené na záručním listě).

Při žádosti o výměnu výrobku, nebo o odstoupení od kupní smlouvy, musí být výrobek zaslán k prodávajícímu nejpozději do 14 pracovních dnů od poslední rozhodné události (datum ukončení reklamace na posledním servisním protokolu, vyjádření autorizovaném servisu apod.). Posledním dnem této lhůty se rozumí den doručení reklamovaného výrobku na reklamační oddělení prodávajícího.

U prodávajícího - Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice 768 21, a to doručením na adresu prodávajícího doporučenou zásilkou či obchodním balíkem na uvedenou adresu.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne jinak, je-li Kupující spotřebitelem. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající toto potvrzení vydá ke dni doručení reklamační zásilky do sídla Prodávajícího.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi .

Po vyřízení reklamace bude Kupující vyzván k převzetí opraveného zboží.

Prodávající doporučuje při zasílání reklamovaného zboží jej pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese Prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato Prodávajícím do reklamace.

Pro uplatnění a rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme:

doložit originál či kopii dokladu o nákupu zboží

vyhovující obal (pokud možno originální)

přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

Neoprávněná reklamace:

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem příslušného pracovníka, který reklamaci vyřizoval.

Zboží zaslané k reklamaci bude Kupujícímu opraveno nebo vyměněno, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze.

V případě neoprávněné reklamace je Prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň Kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Placená oprava:

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena Kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude Kupující předem obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné.

Kupujícímu bude předem sdělena cena za provedení pozáručních servisních úkonů a tyto budou provedeny až po schválení ceny ze strany Kupujícího. V případě neschválení ceny za servisní úkony bude zboží zasláno zpět Kupujícímu a může být účtován poplatek za poštovné a balné.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.1.2017 a platí na území České republiky.